กกพ.เร่งจัดทำโครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่ปี65ประกาศใช้

ผู้ชมทั้งหมด 404 

กกพ. เร่งดำเนินการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ เตรียมพิจารณากำหนดอัตราค่าบริการสายส่งและจำหน่าย (วิลลิ่งชาร์จ) ให้สอดคล่องกับเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า มั่นใจโครงสร้างค่าไฟฟ้าประกาศใช้ปี 65

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงาน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) และในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า การกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทยในระยะ 5 ปีข้างหน้า ปี พ.ศ. 2564 – 2568 ที่ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 1 เม.ย.2564 ในเบื้องต้นนั้นหลักการคำนวนค่าไฟฟ้ายังเป็นไปตามเดิม แต่จะมีเพิ่มเติมในส่วนของการใช้ไฟศึกษาและให้มีการกำหนดอัตราค่าบริการสายส่งและจำหน่าย (Wheeling Charges) หรือ “วิลลิ่งชาร์จ” ที่เป็นอัตราพร้อมใช้ รวมถึงให้กำหนดปีที่จะเริ่มบังคับใช้ด้วย เพื่อให้สอดรับกับเทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต โดยการผลิตไฟฟ้าในรูปแบบใหม่ๆ เช่น การติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป เป็นต้น 

นอกจากนี้ในโครงสร้างค่าไฟใหม่ก็จะต้องไปดูเรื่องของการผลิตไฟฟ้าใช้เองของภาคประชาชน (Prosumer) และกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าใช้เอง (Independent Power Supply: IPS) ที่เข้ามามากขึ้น โดยเฉพาะโซลาร์รูปท็อปมีเพิ่มขึ้นทุกสัปดาห์ที่มาขอจดแจ้งกับ กกพ. อย่างไรก็ตาม โครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่ฯ คาดว่า จะมีการเพิ่มเติมรายละเอียดในหลักเกณฑ์ต่างๆที่ชัดเจน ภายในปีนี้ และเริ่มมีผลบังคับใช้ในปี 2565 

“การกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทยในระยะ 5 ปีข้างหน้าและกรอบแนวทางการจัดทำโครงสร้างอัตราค่าไฟ ตามมติการเห็นชอบของกพช. นั้น กกพ.ไปจัดทำรายละเอียดในการกำกับดูแลและกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน เพื่อให้การกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าสะท้อนต้นทุนในการให้บริการของกิจการไฟฟ้าอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทั้งผู้รับใบอนุญาตและผู้ใช้ไฟฟ้าทุกกลุ่ม”นายคมกฤช กล่าว

ขณะเดียวกันการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าต้องสะท้อนรายได้ที่พึงได้รับ (Allowed revenue) ซึ่งคิดจากต้นทุนและผลตอบแทนที่เหมาะสมของแต่ละประเภทใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าแยกออกจากกัน และคำนึงถึงต้นทุนในการรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบไฟฟ้า โดยเทียบเคียงกับหลักการในการให้บริการเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้า (Ancillary service) เพื่อให้รายรับที่เรียกเก็บจากผู้สร้างความผันผวนต่อระบบไฟฟ้ามีความสมดุลกับค่าใช้จ่าย ในการเสริมสร้างความมั่นคงในระบบไฟฟ้า