กฟผ.ปรับแผนการนำเข้าLNGเป็นสัญญาระยะกลาง5 – 7 ปี

ผู้ชมทั้งหมด 644 

กฟผ. เตรียมปรับแผนการนำเข้า LNG เป็นสัญญาระยะกลาง 5-7 ปี วงเงินงบประมาณ 70,000 ล้านบาท เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาด LNG ในปัจจุบัน คาดเริ่มนำเข้าไตรมาสที่ 4/2564 ราว 3 แสนตัน ขณะที่ปี 65 คาดนำเข้า 1.3 ล้านตัน

ราณี โฆษิตวานิช

นางราณี โฆษิตวานิช รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 พร้อมมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณารายละเอียด แนวทาง และหลักเกณฑ์การนำเข้าก๊าซธรรมชาติให้แล้วเสร็จและเสนอ กพช. ภายในไตรมาสที่ 2ของปี 2564 

กฟผ. จึงได้มีการทบทวนแผนการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาด LNG ในปัจจุบัน โดยได้มีการปรับแผนจัดหา LNG ใหม่ในสัญญาระยะกลาง 5-7 ปี วงเงินงบประมาณ 70,000 ล้านบาท จากแผนเดิมมีระยะเวลา 3 ปี (2564-2566)

อย่างไรก็ตามในขณะนี้กฟผ.อยู่ระหว่างเตรียมการนำเข้า LNG และวางแผนการจองใช้ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติและสถานี LNG ให้มีความเหมาะสมสูงสุด ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้มีการประมูลราคาผู้จัดหาและนำเข้า LNG ให้กับ กฟผ. และนำเสนอคณะกรรมการ กฟผ. พิจารณาประมาณเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2564 นี้ เพื่อให้เริ่มนำเข้าได้ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564  ที่ปริมาณนำเข้าเฉลี่ยประมาณ 3 แสนตัน ส่วนในปี 2565 คาดว่าจะนำเข้า LNG ในปริมาณ 1.3 ล้านตันต่อปี เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกงทดแทน เนื่องจากเป็นโรงไฟฟ้าใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง

ทั้งนี้ กฟผ. จะหารือกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การนำเข้า LNG ทั้งในด้านราคาและปริมาณความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศ เพื่อให้เกิดความมั่นคงกับระบบไฟฟ้าและไม่กระทบต่อภาระ Take or Pay ในสัญญาที่ทำไว้กับ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)