กฟภ.เปิดไทม์ไลน์โรงไฟฟ้าชุมชน

ผู้ชมทั้งหมด 1,018 

กฟภ.เปิดไทม์ไลน์โรงไฟฟ้าชุมชน ขั้นตอนการยื่นประมูลอย่างละเอียด ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 15 กรกฏาคม 2564

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. (PEA) จะรับยื่นซองเอกสารคำเสนอขอขายไฟฟ้าทางด้านเทคนิคและด้านราคา ในวันที่ 27-30 เมษายน เวลา 8.30-16.30 น. (พักกลางวัน 12.00-13.00 น.) โดยให้ผู้ยื่นปิดผนึกซองเอกสาร พร้อมแปะใบปะหน้าซองเอกสารด้านเทคนิค และด้านราคา ที่พิมพ์จากระบบ PPIM นำมายื่นที่อาคารคลับเฮ้าส์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

กฟภ. ตระหนักถึงเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า Covid 19 จึงได้จัดให้มีมาตรการจัดเหลื่อมเวลา ให้ผู้ยื่นมายื่นซองเอกสารคำเสนอขอขายไฟฟ้า โดยจำกัดจำนวนผู้มายื่นต่อวันในปริมาณไม่มาก (คาดการณ์ไว้วันนึงรับยื่นไม่เกิน 84 รายต่อวัน แบ่งเป็นภาคเช้า 42 ราย ภาคบ่าย 42 ราย) รวมถึงจัดให้มีการรักษาระยะห่างโดยให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา Covid 19

พร้อมกันนี้กฟภ. ยังได้จัดทำโปรแกรมสำหรับให้ผู้ยื่นเลือก วัน และช่วงเวลาที่จะเข้ามายื่นซองเอกสาร ผ่านทางระบบ PPIM (https://ppim.pea.co.th) โดยผู้ยื่นสามารถ log in เข้าระบบ PPIM ตาม User ที่เคยลงทะเบียนไว้ และเข้าเลือกวันเวลาที่ต้องการมายื่นเอกสารกับ กฟภ. เมื่อผู้ยื่นเลือกวันเวลาเรียบร้อย ระบบจะให้ยืนยันอีกครั้งก่อน กดส่ง  และโปรดพิมพ์ใบนัดหมายวันเวลายื่นเอกสารจากระบบ PPIM เพื่อนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ กฟภ. ตามวันและเวลาที่นัดหมาย โดยนำมายื่นพร้อมกับซองเอกสารด้านเทคนิคและด้านราคาที่มีใบปะหน้าซองซึ่งพิมพ์จากระบบ PPIM หรือสำเนาใบเสร็จการชำระเงินค่าหลักประกันการยื่นซองเอกสารคำเสนอขอขายไฟฟ้า เพื่อแสดงว่าได้ชำระเงินค่าหลักประกันฯ เรียบร้อยแล้ว โดยจะเปิดให้ ผู้ยื่นเข้าเลือกวันเวลามายื่นซอง ได้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 8.30 น. จนถึง วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 23.59 น.

ทั้งนี้ภายหลังจากปิดรับยื่นซองเอกสารด้านเทคนิคและด้านราคาแล้ว (ปิดรับในวันที่ 30 เมษายน 2564) กฟภ. จะตรวจสอบเอกสารและแจ้งสิทธิในรายที่เอกสารไม่ครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์ ให้มายื่นเอกสารเพิ่มเติม โดยในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 จะแจ้งผลทาง email ให้กับผู้ยื่นรายที่เอกสารไม่ครบถ้วนทราบ และให้ผู้ยื่นนำเอกสารเพิ่มเติมใส่ซองปิดผนึก นำมายื่นที่อาคารคลับเฮ้าส์ กฟภ. สำนักงานใหญ่ ในวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2564 เวลา 8.30 – 16.30 น.  

โดยผู้ยื่นจะเข้าไปจองวันเวลาที่จะเข้ามายื่นเอกสารเพิ่มเติมได้ผ่านทางระบบ PPIM เช่นเดิม โดยระบบจะเปิดให้ผู้ยื่นเข้าเลือกวันเวลาที่จะมายื่นเอกสารเพิ่มเติม ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 8.30 น. จนถึง วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 23.59 น. กฟภ. จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติด้านเทคนิค ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ผ่านทางเวปไซต์ PPIM และมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา พร้อมเหตุผล ให้กับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาทางด้านเทคนิคทราบต่อไป

หากผู้ยื่นต้องการอุทธรณ์ผลการพิจารณา สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ภายใน 15 วัน (ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2564) โดย กกพ. จะแจ้งผลการอุทธรณ์ภายในวันที่ 7 กรกฏาคม 2564 และ กกพ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 15 กรกฏาคม 2564 และลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภายใน 120 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ (ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564)