กรมการขนส่งฯ-บขส.ร่วมลงนามแลกเปลี่ยนข้อมูลระบบ GPS

ผู้ชมทั้งหมด 110 

กรมการขนส่งทางบก และ บขส. ร่วมลงนามแลกเปลี่ยนข้อมูลระบบ GPS ของรถโดยสารสาธารณะ หวังนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาพัฒนาและยกระดับด้านความปลอดภัยในการขับขี่และการใช้รถใช้ถนน ตามนโยบายกระทรวงคมนาคม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 กรมการขนส่งทางบก และบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ได้จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม ระหว่างกรมการขนส่งทางบก กับ บริษัท ขนส่ง จำกัด โดยมี นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก และ ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เป็นผู้ลงนาม พร้อมด้วยนางสาวระพิพรรณ วรรณพินทุ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาองค์กร และ นายนุตนันทน์ นุตาลัย ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ผ่านการประชุมออนไลน์ (zoom Cloud Meetings)

นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กล่าวว่า บขส. ได้เห็นถึงความสำคัญในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้เพื่อยกระดับและส่งเสริมเรื่องความปลอดภัยให้กับรถโดยสารสาธารณะ ปัจจุบัน บขส. มีรถโดยสารที่ติดตั้งระบบ GPS จำนวน 396 คัน ซึ่ง บขส. สามารถตรวจสอบข้อมูลจากระบบ GPS ได้แบบเรียลไทม์ ผ่านห้องควบคุมการเดินรถโดยสารสาธารณะด้วยระบบ GPS ของ บขส. ขณะที่ในส่วนของรถร่วมบริการที่อยู่ในกำกับดูแลของ บขส. ทั้งรถโดยสารขนาดใหญ่ และรถตู้โดยสาร กว่า 9,000 คัน สามารถติดตามข้อมูลระบบ GPS ผ่านศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ของ กรมการขนส่งทางบก เท่านั้น

ดังนั้น เพื่อให้การควบคุม กำกับและติดตามพฤติกรรมการขับขี่ และการใช้รถใช้ถนน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดอุบัติเหตุ เพิ่มความปลอดภัยต่อผู้โดยสาร อีกทั้งเกิดเป็นความร่วมมือในการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม บขส. จึงได้ประสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยนข้อมูลระบบ GPS กับกรมการขนส่งทางบก

โดยกรมการขนส่งทางบกจะช่วยสนับสนุนให้ บขส. สามารถดำเนินภารกิจ เพื่อประโยชน์สาธารณะ และเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิตอล พ.ศ. 2562

ด้านนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่ในความร่วมมือครั้งนี้ทาง กรมการขนส่งทางบก และบริษัท ขนส่ง จำกัด ได้ตกลงร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการติดตามรถระบบ GPS เพื่อใช้ควบคุม กำกับ และดูแลการเดินรถโดยสารเชิงรุก สอดคล้องตามแนวนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital economy) ของรัฐบาล เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตของผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทางของ บขส. และรถร่วมบริการ บขส. ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้ เป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้น ของการร่วมมือทำงานแบบบูรณาการ เพื่อรังสรรค์ประโยชน์ และเพิ่มเติมความปลอดภัยในการเดินทางใช้รถใช้ถนนของประเทศ ในระยะยาวอย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบก มีความมุ่งมั่น และตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ของประเทศจึงมีโครงการ มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS โดยตั้งเป้าหมายให้รถโดยสารสาธารณะ และรถบรรทุกขนาดใหญ่ มีระบบการควบคุม กำกับ และติดตามพฤติกรรม การใช้รถใช้ถนนทั้งในเรื่องความเร็ว ชั่วโมงการขับรถ แบบออนไลน์เรียลไทม์ และมีการบริหารจัดการข้อมูลผ่านศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ในส่วนกลางและภูมิภาค ทั้ง 76 จังหวัด