การบินไทยดึงกรุงไทยช่วยปรับโครงสร้างหนี้

ผู้ชมทั้งหมด 618 

การบินไทย ดึงกรุงไทย ช่วยปรับโครงสร้างหนี้ พนักงานเออร์ลี่ ได้รับการปรับลดงวด ปรับลดดอกเบี้ย พร้อมขยายระยะเวลากู้   

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำโครงการพิเศษสินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อบุคคล และสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ สำหรับพนักงานการบินไทยที่เข้าาร่วมโครงการ ร่วมใจจากองค์กร และลาระยะยาว  โดยได้มีการปรับลดค่างวด และขยายระยะเวลากู้ ลดดอกเบี้ยตามมาตรการชำระหนี้ ลดดอกเบี้ยเมื่อนำสินเชื่อที่อยู่อาศัยมาผูกหลักประกัน และชำระหนี้เสร็จสิ้น ลดดอกเบี้ยค้างรับและ หรือ ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ โดยพนักงานที่เป็นลูกหนี้ธนาคารกรุงไทยที่สนใจสามารถติดต่อสาขาที่มีบัญชีสินเชื่อภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2564

สำหรับแนวทางการช่วยเหลือปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่พนักงานการบินไทยแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ 1.กรณีนำสินเชื่อที่อยู่อาศัยมาผูกหลักประกัน  จะลดดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคลและสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏให้ตามการชำระต่อไปนี้

-ชำระหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล หรือสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ มากว่า50%  จะปรับลดดอกเบี้ยปีแรกเหลือ MRR-0.50% /ปี

-ชำระหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล หรือสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 25-50% จะปรับลดดอกเบี้ยปีแรกเหลือ  MRR-0.25% /ปี

ส่วนลูกค้าที่มีสินเชื่อ Home For Cash และ Home  Easy Cash ธนาคารจะปรับดลค่างวดและขยายเวลาก็ตามความสามารถในการชำระหนี้ ส่วนกรณีชำระหนี้เสร็จ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยค้างรับ และ /หรือดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ให้ทั้งจำนวน

2. กรณีไม่นำสินเชื่อที่อยู่อาศัยมาผูกหลักประกัน จะปรับลดดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคลและสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ ให้ตามการชำระต่อไปนี้

-ชำระหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล หรือสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ เสร็จ  กรณีสินเชื่อบุคคล สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ ปรับลดดอกเบี้ยค้างรับและ /หรือ ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ให้ทั้งจำนวน   ส่วนกรณีสินเชื่อที่อยู่อาศัย ปรับลดดอกเบี้ยปีแรก 0.05%/ปีจากสัญญษเดิม

-ชำระหนี้สิชำระหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล หรือ สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ มากว่า50%  กรณีสินเชื่อส่วนบุคคล จะปรับลดดอกเบี้ยปีแรก 0.50% /ปีจากสัญญาเดิม ส่วนกรณีสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ จะปรับลดดอกเบี้ยปีแรก 2.50% /ปีจากสัญญาเดิม

-ชำระหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล หรือสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 25-50% กรณีสินเชื่อส่วนบุคคล  จะปรับลดดอกเบี้ยปีแรก 0.25%/ปีจากสัญญาเดิม ส่วนกรณีสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ จะปรับลดดอกเบี้ยปีแรก 1.50%%/ปีจากสัญญาเดิม