“การบินไทย”ปรับโครงสร้างครั้งใหญ่1.35หมื่นคน

ผู้ชมทั้งหมด 837 

การบินไทย” เผยพนักงานแสดงความจำนงฯ เข้าสู่กระบวนกลั่นกรองสู่โครงสร้างใหม่รวมประมาณ 13,500 คน เข้าโครงการจำใจจาก 2,800 คน ขณะที่โครงสร้างใหม่เริ่ม 1 พ.ค. 64

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการบริษัทฯ และรักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องปรับปรุงโครงสร้างองค์กร เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานและสร้างความมั่นใจแก่ศาลล้มละลายและเจ้าหนี้ ว่าการบินไทยมีความสามารถที่จะแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมการบินที่มีภาวะการแข่งขันสูง และบริษัทฯ ได้ประกาศโครงสร้างองค์กรใหม่ที่จะเริ่มใช้ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ไปแล้วนั้น

ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับความร่วมมือจากพนักงานเข้าร่วมโครงการเสียสละต่างๆ เป็นอย่างดี ได้แก่ โครงการลาหยุดโดยไม่รับเงินเดือนและค่าตอบแทน (Together We Can) และ โครงการลาระยะยาว (LW20) รวมทั้งโครงการร่วมใจจากองค์กร (MSP A, MSP B และ MSP C) เพื่อให้บริษัทฯ สามารถผ่านพ้นสถานการณ์ไปได้ และแผนฟื้นฟูประสบความสำเร็จ 

สำหรับพนักงานที่พร้อมจะร่วมฝ่าฟันวิกฤต นั้น บริษัทฯ ได้ขอให้พนักงานแสดงความจำนงเข้าสู่กระบวนกลั่นกรองสู่โครงสร้างองค์กรใหม่ 2564 (Relaunch) ซึ่งบริษัทฯ ได้ปิดรับการแสดงความจำนงฯ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยมีพนักงานแสดงความจำนงฯ เข้าสู่กระบวนกลั่นกรองฯ รวมประมาณ 13,500 คน จากจำนวนพนักงานทั้งหมด 17,121 คน (ไม่รวม Outsource และพนักงานสำนักงานสาขาต่างประเทศ) ขณะเดียวกัน ได้มีพนักงานอีกจำนวนหนึ่งซึ่งสมัครเข้าโครงการ MSP B และ MSP C Block 1, 2 และ 3 ประมาณ 2,800 คน นอกจากนี้ยังมีพนักงานที่ไม่ได้ตัดสินใจแสดงความจำนงฯ หรือเข้าร่วมโครงการ MSP ใดๆ อีกประมาณ 800 คน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้แผนฟื้นฟูได้รับการยอมรับจากเจ้าหนี้และได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน อีกทั้งพนักงานการบินไทยมีความมุ่งมั่น พร้อมที่จะเสียสละและให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ ในการร่วมขับเคลื่อนองค์กรตามยุทธ์ศาสตร์ที่แผนฟื้นฟูกำหนดไว้ เพื่อให้การบินไทยกลับมาดำเนินธุรกิจในฐานะสายการบินแห่งชาติต่อไป