การบินไทย จับมือ ปตท.เล็งลงทุนขนส่งสินค้าครบวงจร ทางอากาศ ทางราง ทางเรือ

ผู้ชมทั้งหมด 230 

การบินไทย จับมือ ปตท. ลงนามศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมมือธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศ สู่การขนส่งทางราง ทางเรือ ครบวงจร คาดใช้เวลาศึกษา 1 ปีมีความชัดเจนรูปแบบการลงทุน ชี้ธุรกิจขนส่งสินค้าแนวโน้มเติบโตสูง

นายสุวรรธนะ สีบุญเรือง รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI ปัจจุบันธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศ หรือ ธุรกิจโลจิสติกส์ (Logistics) มีการขยายตัวและมีแนวโน้มเติบโตสูงมากขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา การบินไทยไม่สามารถทำการบินขนส่งผู้โดยสารได้ตามปกติ แต่คาร์โก้การบินไทยยังคงให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการนำเข้าและส่งออกสินค้าภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม อาทิ ผัก ผลไม้ อาหารแช่แข็ง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อะไหล่รถยนต์ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ยาและวัคซีน

การลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมมือทางธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT ในครั้งนี้ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมมือกันยกระดับขีดความสามารถการบูรณาการธุรกิจโลจิสติกส์ โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าทางอากาศ พร้อมกับขยายการลงทุนด้านการขนส่งทางเรือ ทางรางที่ปตท.มีความเชี่ยวชาญ และมีการลงทุนในท่าเรือมาบตาพุดเฟส 3 และแหล่งฉบังเฟส 3 รวมทั้งระบบรางอยู่แล้ว จึงเป็นโอกาสที่จะร่วมมือกันยกระดับการขนส่งสินค้าในระดับประเทศ และภูมิภาคอย่างครบวงจร

ทั้งนี้ความร่วมมือกันนี้คาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการศึกษาราว 1 ปีก็จะมีความชัดเจนรูปแบบการลงทุน งบการลงทุนว่าจะต้องใช้งบลงทุนเท่าไหร่ และจะมีการจัดตั้งบริษัทหรือไม่ก็ต้องรอผลการศึกษาก่อน อย่างไรก็ตามในบางเรื่องสามารถดำเนินการร่วมกันได้เลย เนื่องจากการบินไทยมีคลังสินค้าอยู่แล้วที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สามารถดำเนินธุรกิจร่วมกันได้ คือ การบริหารจัดการคลังสินค้า การขนส่งสินค้าทั้งในและต่างประเทศ อย่างไรก็ตามเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจขนส่งสินค้านั้นการบินไทยก็มองโอกาสขยายคลังสินค้ายังพื้นที่อื่นเพิ่มเติม

นอกจากนี้แล้วภายใต้กรอบความร่วมมือศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในครั้งนี้จะศึกษาครอบคลุมถึงด้านเที่ยวบินขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ (Freighter) กิจการคลังสินค้า (Cargo Warehouse) กิจการให้บริการระบบสนับสนุนการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ (Commercial Platform) และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง ปตท. เป็นองค์กรชั้นนำขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพและขีดความสามารถสูง ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ นอกจากเป็นการแสวงหาโอกาสและต่อยอดทางธุรกิจร่วมกันยังแสดงถึงความเชื่อมั่นต่อการบินไทยที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการขนส่งสินค้าและบริการ รวมทั้งก่อให้เกิดการพัฒนาทางธุรกิจ อันจะนำไปสู่การผสานความร่วมมือระหว่างองค์กร (Synergy) ในมิติด้านต่างๆ ในอนาคต

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. กล่าวว่า ปตท. มุ่งพัฒนา ต่อยอดนวัตกรรม และแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ให้พร้อมรับการแข่งขันบนเวทีโลก ด้วยวิสัยทัศน์ “Powering Life with Future Energy and Beyond ขับเคลื่อนทุกชีวิต ด้วยพลังแห่งอนาคต” โดยในด้านธุรกิจโลจิสติกส์ ปตท. มีนโยบายที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมการขนส่งสินค้าแบบครบวงจร ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ รวมถึงการบริหารคลังสินค้า ควบคู่กับการพัฒนาดิจิทัล แพลตฟอร์ม ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจโลจิสติกส์ประสบความสำเร็จได้

ทั้งนี้ ปตท. มีเป้าหมายสู่การเป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้าและบริการที่เกี่ยวเนื่องแบบครบวงจร (Third Party Logistics) ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญ โดย ปตท. และ การบินไทย จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถธุรกิจโลจิสติกส์ของไทย ให้เติบโตและแข็งแกร่ง พร้อมเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเป็นการร่วมกันสร้างประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนได้ต่อไป