“ขนส่งทางบก”จ่อออกทะเบียนรถชื่อบุคคล

ผู้ชมทั้งหมด 601 

กรมการขนส่งทางบก เผย!!! จัดทำป้ายทะเบียนพิเศษ รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน สามารถกำหนดหมวดอักษรให้เป็นชื่อเฉพาะบุคคลได้ อยู่ระหว่างกำหนดหลักเกณฑ์รายละเอียด เบื้องต้นต้องไม่ซ้ำซ้อนกับหมวดอักษรเดิม มีผลบังคับใช้กลางปี 64

นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีการประชุม เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 อนุมัติหลักการ ร่างกฎกระทรวงกำหนดขนาด ลักษณะ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถและการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. โดยมีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมลักษณะของแผ่นป้ายทะเบียนสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ให้สามารถกำหนดตัวอักษรมากกว่า 2 ตัว หรือตัวอักษรผสมสระ หรือวรรณยุกต์ หรือตัวเลข เมื่อผสมแล้วเป็นชื่อบุคคลก็ได้ หรือชื่อเฉพาะและแผ่นป้ายทะเบียนจะยังคงมีหมายเลขทะเบียนปรากฏ

ทั้งนี้ต้องไม่ซ้ำซ้อนกับหมวดอักษรที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี ต้องไม่มีเจตนาในทางทุจริต การกำหนดชื่อเฉพาะดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องได้รับอนุญาต กรณีที่ผสมกันแล้วมีความหมายในทางลบหรือเป็นคำไม่สุภาพ จะไม่อนุญาตให้ใช้เป็นตัวอักษรในแผ่นป้ายทะเบียนโดยเด็ดขาด และต้องนำแผ่นป้ายทะเบียนพิเศษที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วออกประมูลเป็นการทั่วไป นำรายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ตามนโยบายของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

อย่างไรก็ตามการดำเนินการหลังจากนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะส่งร่างกฎกระทรวงให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ก่อนนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงนามและประกาศในราชกิจจานุุเบกษาเพื่อบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป พร้อมกำหนดหลักเกณฑ์รายละเอียดว่าควรเป็นเลขกลุ่มใด กำหนดหลักเกณฑ์การขอใช้ทะเบียนรูปแบบพิเศษ และหลักเกณฑ์การประมูลซึ่งอาจแตกต่างจากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในกลางปี 2564 นี้

โดยรายละเอียดของร่างกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบกับหมายเลขทะเบียนและหมวดอักษรป้ายทะเบียนรถในปัจจุบัน ซึ่งยังคงเปิดให้ประชาชนจองได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ ttp://tabienrod.dlt.go.th/ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และไม่ส่งผลกระทบกับหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยจำนวน 301 หมายเลขที่กรมการขนส่งทางบกนำออกประมูลเป็นการทั่วไปในปัจจุบัน