ทสภ.และทดม.ได้รับรองมาตรการด้านความปลอดภัยสุขอนามัยจากACI

ผู้ชมทั้งหมด 260 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมืองได้รับการรับรอง Airport Health Accreditation หรือมาตรการด้านความปลอดภัยสุขอนามัย จาก ACI

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT  ได้รับแจ้งจากสภาสมาคมท่าอากาศยานระหว่างประเทศ (Airports Council International : ACI) ว่าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) และท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ได้รับการรับรองมาตรการด้านความปลอดภัยสุขอนามัยจากการเข้าร่วมโครงการ Airport Health Accreditation (AHA) Programme

โดย AOT ได้ให้ความสำคัญกับมาตรการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยภายในท่าอากาศยานครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านขั้นตอน กระบวนการ วิธีการปฏิบัติ การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้มุ่งมั่นให้มีสุขอนามัยที่ดี เริ่มตั้งแต่พื้นที่ให้บริการผู้โดยสารที่ได้มีการทำความสะอาดพื้นที่ผิวสัมผัส การเว้นระยะห่าง เช่น ทางเข้าอาคารผู้โดยสาร ห้องโถงเช็กอิน พื้นที่ตรวจค้นร่างกายก่อนขึ้นเครื่อง ประตูทางออกขึ้นเครื่อง ห้องรับรอง ร้านขายของ/ขายอาหารและเครื่องดื่ม บันไดเลื่อน ลิฟต์ พื้นที่รับกระเป๋าสัมภาระ บริเวณทางออกจากห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า เป็นต้น รวมถึงการดูแลสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในสนามบิน และการสื่อสารไปยังผู้โดยสาร

สำหรับโครงการ ACI Airport Health Accreditation มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานในอุตสาหกรรมการบินให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเป็นการกำหนดให้สนามบินดำเนินการตามมาตรฐานอย่างครบถ้วน อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวทางการฟื้นฟูธุรกิจขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO Council Aviation Recovery Taskforce : ICAO CART) และแนวทางการฟื้นฟูธุรกิจและการปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice) ของ ACI ซึ่งสนามบินที่เข้าร่วมโครงการจะต้องสนับสนุนข้อมูลสนามบิน และข้อมูลแวดล้อมให้ ACI รวมถึงร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เพื่อทำการประเมิน และต้องรายงานข้อมูลให้ ACI ทราบอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ การร่วมโครงการดังกล่าวจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสารและผู้มาใช้บริการสนามบิน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า AOT ให้ความสำคัญกับเรื่องภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ ทำให้มั่นใจได้ว่ามาตรการที่ AOT ใช้อยู่มีความเหมาะสม และสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล