ทางหลวงทำแผนพัฒนาทางเลี่ยงเมือง แก้ไขปัญหาการจราจรเขตเมืองในภูมิภาค

ผู้ชมทั้งหมด 85 

ทางหลวงทำแผนพัฒนาทางเลี่ยงเมือง แก้ไขปัญหาการจราจรเขตเมืองในภูมิภาค ลดผลกระทบด้านการจราจรติดขัด พัฒนาพื้นที่ให้เกิดการกระจายความเจริญไปสู่พื้นที่รอบนอกได้ ขณะที่ปัจจุบันโครงข่ายทางหลวงมีระยะทางกว่า 53,000 กิโลเมตร

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง (ทล.) แจ้งว่า ปัจจุบันการขยายตัวของพื้นที่ชุมชนและเขตเมืองได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกภูมิภาคของประเทศทำให้พื้นที่ต่างๆ มีการเจริญเติบโต ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การค้าและการขนส่ง รวมถึงการเพิ่มขึ้นของที่อยู่อาศัย ส่งผลให้โครงข่ายทางหลวงในปัจจุบันที่มีระยะทางกว่า 53,000 กิโลเมตร (กม.) ทั่วประเทศ ต้องรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งบางเส้นทางไม่สามารถก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรได้อีก ทำให้ผู้ใช้ทางประสบปัญหาการจราจรติดขัดไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง กรมทางหลวง (ทล.) จึงมีความจำเป็นในการศึกษาพิจารณาวางแผนพัฒนาโครงข่ายทางเลี่ยงเมืองในพื้นที่ชุมชนและเขตเมืองหลักๆ ของประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีอัตราการเติบโตของปริมาณการจราจรที่สูง เพื่อแยกปริมาณการจราจรที่ไม่จำเป็นต้องเดินทางผ่านพื้นที่เมืองออกมา การก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองเป็นการช่วยลดผลกระทบด้านการจราจรที่ติดขัดในเขตเมืองและช่วยพัฒนาพื้นที่ให้เกิดการกระจายความเจริญไปสู่พื้นที่รอบนอกได้

โดยสำนักแผนงาน ได้จัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1) การศึกษาจัดทำแผนพัฒนาทางเลี่ยงเมือง เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณเขตเมืองในภูมิภาค โดยมีหน่วยงานภายในของกรมทางหลวง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนผู้ที่สนใจ และสื่อมวลชน เข้าร่วม เพื่อให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่โครงการที่เหมาะสมและมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นโครงข่ายทางเลี่ยงเมือง รวมทั้ง ศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และจัดทำแผนพัฒนาทางเลี่ยงเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

โดยมีขอบเขตการศึกษาประกอบไปด้วย 1.การทบทวนการศึกษาและแผนพัฒนาที่เกี่ยวข้อง 2.การพิจารณาหลักเกณฑ์และการคัดเลือกโครงการ 3.การศึกษาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 4.การศึกษาด้านการจราจรขนส่ง 5.การศึกษาด้านวิศวกรรม 6.การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 7.การมีส่วนร่วมของประชาชน 8.การศึกษาวิเคราะห์โครงการด้านเศรษฐกิจ และ 9.การจัดทำแผนพัฒนาโครงข่ายทางเลี่ยงเมือง

นอกจากนี้ ทล.ยังได้กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการและการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างทั่วถึงและครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่โครงการที่ได้รับคัดเลือก เพื่อให้หน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่ ได้รับทราบข้อมูลและแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่อโครงการ โดยการประชุมครั้งต่อไปในเดือนมิ.ย.66 จะเป็นการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 เพื่อนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ แนวเส้นทางและรูปแบบเบื้องต้นของโครงการฯ 

สำหรับประชาชนผู้ที่สนใจ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวหรือสอบถามข้อมูลข่าวสารของโครงการเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.doh-bypass.com  facebook : แผนพัฒนาทางเลี่ยงเมืองกรมทางหลวง  Line official : doh-bypass (@021rouzs) และสำนักแผนงาน กรมทางหลวง โทร 0 2354 6560