“นกแอร์” ทดลองเปิดบริการเที่ยวบินพาณิชย์สนามบินเบตงวันนี้

ผู้ชมทั้งหมด 1,552 

“นกแอร์” บินเบตง!! วันนี้ (29 ม.ค.65) ด้วยอากาศยานแบบ Q-400 ความจุผู้โดยสารจำนวน 86 ที่นั่ง หลังทย.ทดลองเปิดบริการเที่ยวบินพาณิชย์

ผู้สื่อข่าวราย ว่า กรมท่าอากาศยานทดลองการเปิดบริการเที่ยวบินพาณิชย์ท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา โดยให้บริการเที่ยวบินแบบเช่าเหมาลำ (Charter Flight) ใช้อากาศยานแบบ Q-400 ความจุผู้โดยสารจำนวน 86 ที่นั่ง โดยสายการบินนกแอร์ ในเส้นทางดอนเมือง – เบตง – ดอนเมืองในวันที่ 29 มกราคม 2565 โดยทั้งหมดนี้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มีนโยบายให้หน่วยงานดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ มอบให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งทั่วประเทศอย่างบูรณาการ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนให้สามารถเดินทางสัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย

ด้านท่าอากาศยานเบตงยืนยันมีความพร้อมในด้านกายภาพ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก และบุคลากรที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้บริการภายใต้มาตรการการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) โดยทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ซึ่งท่าอากาศยานเบตงได้รับใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สายการบินนกแอร์จึงได้ขออนุญาตทำการบินแบบเช่าเหมาลำ (Charter Flight) เส้นทางบินกรุงเทพ – เบตง – กรุงเทพ เพื่อตรวจสอบความพร้อมในการให้บริการเที่ยวบินพาณิชย์และสรุปข้อตกลงสำหรับการเปิดทำการบินแบบประจำ(Schedule Flight) ตามที่ได้ยื่นขออนุญาตทำการบินไว้ 2 เส้น ทาง คือ 1.หาดใหญ่-เบตง-หาดใหญ่ และ 2.ดอนเมือง-เบตง-ดอนเมือง

สำหรับการเปิดเที่ยวบินพาณิชย์แบบประจำ กระทรวงคมนาคม กรมท่าอากาศยาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการประชุมสรุปข้อมูลภายหลังจากเที่ยวบินทดลองนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมของทุกฝ่ายอีกครั้ง  ซึ่งการเปิดเที่ยวบินของท่าอากาศยานเบตงจะช่วยแก้ไขปัญหาการคมนาคมในพื้นที่ที่มีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชัน ไม่สะดวกต่อการเดินทาง รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วย