บี.กริม ทุ่ม 3.5 พันล.ดอลลาร์ ซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าในเกาหลี

ผู้ชมทั้งหมด 462 

“บอร์ด บี.กริม” ไฟเขียวเข้าซื้อหุ้น 49% มูลค่า 3.5 พันล้านดอลลาร์ ใน “KOPOS” ผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม-แสงอาทิตย์ กำลังการผลิตรวม 95.78 เมกะวัตต์ ในเกาหลี

ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์จำกัด (มหาชน) BGRIM แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัท ขอเรียนให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ครั้งที่ 13/2564 ได้มีมติอนุมัติให้ B.GrimmPower Korea Limited (บริษัทย่อยที่ บี.กริม เพาเวอร์ถือหุ้นร้อยละ 100) ในฐานะผู้ซื้อ เข้าทำการซื้อหุ้นร้อยละ 49.9 ใน KOPOS Co.,Ltd. ภายใต้Share Sale and Purchase Agreement กับ Renewable Energy KoreaCo., Ltd. ในฐานะผู้ขาย (ซึ่งคู่สัญญาดังกล่าวมิได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ บี.กริม เพาเวอร์แต่อย่างใด) ภายใต้มูลค่าการซื้อขายหุ้น รวมทั้งสิ้น 3,500,000 ดอลลาร์สหรัฐ ตามมูลค่าพาร์ อย่างไรก็ดีการเข้าถือหุ้นดังกล่าวยังขึ้นอยู่กับการได้รับอนุญาตจากหน่วยงานก ากับดูแลที่เกี่ยวข้องของสาธารณรัฐเกาหลี

ทั้งนี้ KOPOS Co., Ltd. เป็นผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กำลังการผลิตรวม 95.78 เมกะวัตต์ที่สาธารณรัฐเกาหลี

อนึ่ง รายการดังกล่าวไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกัน และขนาดของรายการไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แต่เป็นการได้มาซึ่งเงินลงทุนในบริษัทอื่น แต่มิได้ส่งผลทำให้บริษัทอื่นมีสภาพเป็นบริษัทย่อยของ บี.กริม เพาเวอร์