บี.กริม เข้าซื้อหุ้นบริษัท อีอีซี-ดีทีในสัดส่วน30%

ผู้ชมทั้งหมด 220 

บี.กริม เข้าซื้อหุ้นบริษัท อีอีซี-ดีที กรีน พาวเวอร์ จำกัด ในสัดส่วน 30% เพื่อร่วมกันพัฒนาศูนย์กลางระบบสาธารณูปโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้แข็งแกร่งในระดับสากล

นายฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม เปิดเผยว่า บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บี.กริม เข้าซื้อหุ้นและลงนามร่วมทุนในบริษัท อีอีซี-ดีที กรีน พาวเวอร์ จำกัด (EEC-DT) เพื่อร่วมกันเสริมงานพัฒนาสาธารณูปโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้แข็งแกร่งในระดับสากล โดย บี.กริม เข้าซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมของ EEC-DT ได้แก่ บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (DTGO) บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด และดร.นรี ภิญญาวัฒน์ ในสัดส่วนรวม 30%

ทั้งนี้ภายหลังการเข้าซื้อหุ้นและร่วมทุนใน EEC-DT แล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว ดังนี้ บริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด สัดส่วน 37% บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด สัดส่วน 30% บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด  สัดส่วน 25% และดร.นรี ภิญญาวัฒน์ สัดส่วน 8%

สำหรับบริษัท EEC-DT นั้นเป็นผู้นำด้านการออกแบบพัฒนาโครงการ และได้นำนวัตกรรมใหม่จากต่างประเทศที่ยังไม่เคยมีมาก่อนในเมืองไทยมาร่วมกันพัฒนาศูนย์กลางระบบสาธารณูปโภค (Central District Utility System) พร้อมพัฒนาเมืองและโครงการในอนาคตให้เข้าสู่แนวคิด Smart City ซึ่งจะทำให้สามารถใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกแก่ผู้อยู่อาศัย นับเป็นก้าวสำคัญที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมไทยขึ้นไปอีกขั้น

“แนวคิดด้านนวัตกรรมที่ล้ำสมัยผสานกับเทคโนโลยีด้านดิจิทัลนี้ สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่จะเติบโตใน อนาคต อีกทั้งเป้าหมายที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนตรงกับปรัชญาของบี.กริมในการดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี เพื่อสร้างความศิวิไลซ์ภายใต้ความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ เช่น ธุรกิจด้านอุตสาหกรรมของบี.กริม มีโซลูชันด้านการประหยัดพลังงานและการใช้ชีวิตให้มีสุขภาพที่ดีแบบครบวงจรเริ่มตั้งแต่การผลิตไฟฟ้าโดยใช้ พลังงานหมุนเวียน เทคโนโลยีการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โครงสร้างพื้นฐานของอาคารที่ช่วยประหยัดพลังงานรวมไปถึงการออกแบบระบบภายในอาคารให้เป็นมิตรต่อสุขภาพ”

นายเกชา ธีระโกเมน ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด กล่าวว่า การที่ กลุ่มบี.กริมเข้ามาถือหุ้นและร่วมลงทุนใน EEC-DT ครั้งนี้จะช่วยเสริมศักยภาพความแข็งแกร่งและเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจให้กับ EEC-DT เพื่อพัฒนาการจัดการพลังงาน สิ่งแวดล้อม ภูมิอากาศ สร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีสำหรับการอยู่อาศัยร่วมกับธรรมชาติแบบยั่งยืน

นายกมล ตันพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีอีซี-ดีที กรีน พาวเวอร์ จำกัด (EEC-DT) กล่าวว่า ความร่วมมือดังกล่าว เกิดจากการที่กลุ่มบีกริม เล็งเห็นว่าธุรกิจการผลิตและจำหน่ายพลังงานความเย็นโดยใช้ระบบผลิตความเย็นแบบรวมศูนย์ (Central District Cooling System) สำหรับโครงการที่อยู่อาศัยและโครงการมิกซ์ยูสในประเทศไทยถือเป็นเรื่องใหม่ และยังไม่มีบริษัทใดที่มุ่งเน้นให้บริการในด้านนี้โดยเฉพาะ ประกอบกับ EEC-DT ถือเป็นผู้ริเริ่มการพัฒนาระบบดังกล่าวสำหรับใช้ในโครงการที่อยู่อาศัยเป็นบริษัทแรกๆ ของไทย

พร้อมกันนี้ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองและการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบี.กริมอยู่แล้ว จึงให้ความสนใจที่จะเข้ามาร่วมมือ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจให้บริการพลังงานความเย็นให้แข็งแกร่งขึ้น ทั้งในแง่ของการทำธุรกิจและการทำประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

รวมถึงการต่อยอดไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับศูนย์กลางระบบสาธารณูปโภค (Central District Utility System) อาทิ ระบบน้ำดื่มแบบรวมศูนย์ (District Drinking Water Supply) ระบบผลิตพลังงานความร้อนแบบรวมศูนย์ (District Heating System) ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ระบบกำจัดของเสียจากศูนย์กลางทั้งน้ำเสีย และขยะ เป็นต้น รวมถึงการพัฒนาเมืองหรือโครงการที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ด้วยแนวคิดเมืองอัจริยะ (SMART City) ที่จะนำเทคโนโลยีการจัดการเมืองในรูปแบบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่และสังคมในยุค Thailand 4.0