ปตท. คว้ารางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส สะท้อนหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้

ผู้ชมทั้งหมด 228 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)  ประกาศผลการตัดสินรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 (NACC Integrity Awards)  ประจำปี 2564  ซึ่งในปีนี้ ปตท.ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์   ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ระบุว่า รางวัลดังกล่าว สะท้อนการยอมรับในความทุ่มเทของ ปตท. ต่อการบริหารจัดการองค์กรบนหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามมาตรฐานสากล ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน  

ที่ผ่านมา ปตท. ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใสมาต่อเนื่องถึง 4  สมัย ประกอบด้วยรางวัลองค์กรโปร่งใสจำนวน 2  ครั้ง และรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใสจำนวน 2 ครั้ง สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจขององค์กรเพื่อดูแลความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. จัดการประกวดรางวัลองค์กรโปร่งใสอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 10 โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ 4 หมวด ได้แก่ ความพร้อมรับผิดชอบจากการปฏิบัติภารกิจหรือการให้บริการ, การปฏิบัติภารกิจที่ยึดมั่นในหลักนิติธรรม, การให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนของผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามแนวทางจริยธรรมที่เป็นสากล และการมีระบบจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส มีการป้องกันการทุจริตและป้องกันการให้หรือรับสินบน เพื่อเป็นเกียรติยศแห่งคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อตรงขององค์กร