รฟท.จับมือไปรษณีย์ไทยให้บริการรับส่งสินค้า

ผู้ชมทั้งหมด 609 

รฟท. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในการใช้ทรัพยากรเครือข่ายด้านบริการรับส่งสินค้าร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบขนส่งโลจิสติกส์ของประเทศ

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กล่าวว่า รฟท.ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) การใช้ทรัพยากรเครือข่ายที่มีอยู่ร่วมกันระหว่าง รฟท.และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการรับส่งสินค้า และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบขนส่งโลจิสติกส์ของประเทศ

โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่ทำให้ รฟท. และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งเป็น 2 หน่วยงานที่มีบทบาทในการให้บริการรับส่งสินค้าของประเทศมาอย่างยาวนาน ได้สามารถนำทรัพยากรและเครือข่ายที่มีอยู่ทั้ง 2 ฝ่าย มาพัฒนาการให้บริการด้านการขนส่งและนำจ่ายสินค้าร่วมกันได้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของการรถไฟฯ ที่มุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการอยู่ตลอดเวลาเพื่อประโยชน์ของคนไทย

โดยเบื้องต้นจะมีบริการที่การรถไฟฯ และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมกันดำเนินการ ได้แก่ 1.บริการนำจ่ายสิ่งของถึงมือผู้รับปลายทาง (ในประเทศ) 2.บริการขนส่งสิ่งของทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ 3.การใช้พื้นที่ของการรถไฟฯในการขยายเครือข่ายที่ทำการไปรษณีย์และหรือจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้า ตลอดจนบริการอื่นๆเพิ่มเติมในอนาคต

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินความร่วมมือเกิดความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ทั้ง 2 ฝ่ายยังได้เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะทำงานของแต่ละฝ่ายขึ้น เพื่อร่วมกันพิจารณารายละเอียดหลักเกณฑ์เพิ่มเติม ทั้งด้านระบบงานการขนส่ง สถานที่เส้นทางในเปิดให้บริการ อัตราค่าบริการ และการแบ่งผลตอบแทนระหว่างกันของทั้ง 2 องค์กร  

ทั้งนี้ รฟท. คาดหวังว่าจากการลงนามบันทึกความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยให้ทั้ง 2 องค์กร สามารถบริหารจัดการทรัพยากรด้านการให้บริการรับส่งสินค้าร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดต้นทุนที่ซ้ำซ้อน เกิดความคุ้มค่าในการจัดการ และทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้บริการรับส่งสินค้ากับการรถไฟฯ และบริษัท ไปรณีย์ไทย จำกัด ตลอดจนส่งผลดีต่อการพัฒนาระบบขนส่งโลจิสติกส์ของประเทศ ให้มีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มขึ้นในระยะยาวต่อไป