รฟม.ดูงานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ผู้ชมทั้งหมด 536 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) นำโดยนางสาวจิรฐา วัฒนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการ  สำนักสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ รฟม. เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์บริการ    ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) หน่วยงานที่มีการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อย่างเป็นรูปธรรม และได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2563 โดยได้รับเกียรติจากนางสาวฝนทิพย์ วรัญญูรัตนะ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่ของ สลค.ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงาน ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ณ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำมาปรับปรุง พัฒนา ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ รฟม. ต่อไป