รองอธิบดีทย.เผยอาคารผู้โดยสารใหม่สนามบินขอนแก่นคืบหน้า76%พร้อมเปิดปี65

ผู้ชมทั้งหมด 1,056 

รองอธิบดีทย. ลงพื้นที่ท่าอากาศยานขอนแก่น เตรียมความพร้อมรับผู้โดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมติดตามงานการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่มีความคืบหน้า 76% กำหนดแล้วเสร็จปี 65

นายจรุณ มีสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ด้านมาตรฐาน เดินทางลงพื้นที่ท่าอากาศยานขอนแก่น เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและการเตรียมความพร้อมดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี อัธยา ลาภมาก ผู้อำนวยการท่าอากาศยานขอนแก่น และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน 2564 ณ ท่าอากาศยานขอนแก่น

นายจรุณ กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ยังได้ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานขอนแก่น ร่วมกับผู้อำนวยการท่าอากาศยานขอนแก่น ผู้แทนบริษัท เอพซิลอน จำกัด ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้แทน บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างงานก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยาน ซึ่งโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานขอนแก่น เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร 1,000 คน ต่อชั่วโมง เป็น 2,000 คนต่อชั่วโมง หรือ 5 ล้านคนต่อปี อาคารจอดรถยนต์เดิม 5 ชั้น รองรับการจอดรถยนต์ได้ 450 คัน เพิ่มการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์หลังใหม่อีก 1 หลัง เป็นอาคาร 7 ชั้น จอดได้ 552 คัน รวมเป็น 1,002 คัน ขณะนี้มีความคืบหน้าของโครงการฯ คิดเป็น 76.49% กำหนดแล้วเสร็จในปี 2565

นอกจากนี้ ยังได้มอบนโยบายในการเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยาน เจ้าหน้าที่สายการบิน ให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด โดยกรมท่าอากาศยานได้มีมาตรการดูแลและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารในช่วงเทศกาล ดังนี้

1.มาตรการดูแลและอำนวยความสะดวก ทั้งในเรื่องของการประชาสัมพันธ์เที่ยวบิน รถสาธารณะ โดยจะต้องไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่ท่าอากาศยาน 2.มาตรการด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย ให้ท่าอากาศยานดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานทุกเที่ยวบิน พร้อมดูแลอุปกรณ์ให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน รวมถึงให้ประสานกับหน่วยงานในพื้นที่เตรียมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นและซักซ้อมอยู่เสมอ

3.มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19 ได้ให้ทุกส่วนปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ทั้งในส่วนของภายในอาคารที่พักผู้โดยสาร สายการบิน และรถสาธารณะ  ดูแลความสะอาดภายในอาคารที่พักผู้โดยสาร ด้วยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดพื้นที่ รถเข็น เก้าอี้ ราวบันได จัดจุดบริการเจลแอลกอฮอล์แก่ผู้โดยสาร เพื่อความสะอาดและสร้างความมั่นใจแก่ผู้โดยสาร โดยได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการเดินทางและตลอดเวลาที่อยู่ภายในท่าอากาศยาน พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิทั้งขาเข้า – ขาออก และต้องเช็คอิน/เช็คเอาท์แอปพลิเคชันไทยชนะ/หมอชนะ ทุกครั้งที่ใช้บริการ โดยจะต้องปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยอย่างเข้มงวด

ทั้งนี้ นายจรุณ มีสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ด้านมาตรฐาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการท่าอากาศยานขอนแก่น และเจ้าหน้าที่ได้ร่วมแจกสเปรย์แอลกอฮอล์แบบพกพา เพื่อเป็นของที่ระลึกแก่ผู้โดยสารตามโครงการ”สงกรานต์กลับบ้านปลอดภัย เดินทางอย่างมั่นใจแบบ New Normal” เพื่อเป็นการต้อนรับผู้โดยสารให้เดินทางปลอดภัยแบบ New Normal ซึ่งท่าอากาศยานขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวเนื่องในเทศการสงกรานต์ โดยการสรงน้ำพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยการเว้นระยะห่าง (Social Distancing)