“ศักดิ์สยาม” เร่งเบิกจ่ายงบ 2 แสนล้าน ลุยลงทุนโครงสร้างพื้นฐานตามเป้า

ผู้ชมทั้งหมด 58 

“ศักดิ์สยาม” กำชับหน่วยงานสังกัดคมนาคมเร่งเบิกจ่ายงบประมาณปี 2565 จำนวน 2 แสนล้าน ลุยลงทุนโครงสร้างพื้นฐานได้ตามเป้า เผย 4 เดือนแรกเบิกจ่ายแล้วกว่า 7.7 หมื่นล้าน ลงนามในสัญญากว่า 7.6 พันรายการ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2565 ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom ว่า ตนได้กำชับให้หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อให้สามารถดำเนินงานและเบิกจ่ายเงินได้โดยเร็ว

สำหรับในปี 2565 กระทรวงคมนาคมได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินปี 2565 (8 ส่วนราชการ 5 รัฐวิสาหกิจ) ในภาพรวม จำนวน 208,455.23 ล้านบาท แบ่งเป็น รายจ่ายประจำ 26,076.73 ล้านบาท (ร้อยละ 12.51) และรายจ่ายลงทุน 182,378.50 ล้านบาท (ร้อยละ 87.49)

โดยในส่วนของงบรายจ่ายลงทุน ณ สิ้นเดือนเมษายน 2565 มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว 77,448.41 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 42.47 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ซึ่งมากกว่าเป้าหมายรัฐบาล ณ สิ้นเดือนเมษายน 2565 ร้อยละ 7.80 (เป้าหมายรัฐบาล ร้อยละ 34.67) และหากเปรียบเทียบกับผลการเบิกจ่ายเงิน ณ สิ้นเดือนเมษายน 2564 สามารถเบิกจ่ายเงินได้มากขึ้น 22,757.87 ล้านบาท (ร้อยละ 7.20)

สำหรับการลงนามในสัญญารายจ่ายลงทุน กระทรวงคมนาคมมีรายการที่จะต้องลงนามในสัญญาจำนวน 7,749 รายการ วงเงิน 80,722.76 ล้านบาท (รายการรายจ่ายลงทุนปีเดียว, รายการลงทุนผูกพันรายการใหม่ และรายการรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินเกิน 1,000 ล้านบาท) ซึ่ง ณ สิ้นเดือนเมษายน 2565 ลงนามในสัญญาแล้ว 7,666 รายการ วงเงิน 78,356.40 ล้านบาท (ร้อยละ 97.07 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร) และส่วนที่เหลือจะทยอยการลงนามในสัญญาให้ครบทุกรายการจะส่งผลให้การเบิกจ่ายงบลงทุนของกระทรวงคมนาคมในแต่ละเดือนเพิ่มสูงขึ้น

งบลงทุนรัฐวิสาหกิจ ปี 2565 (10 รัฐวิสาหกิจ) วงเงินรวม 89,289.87 ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายเงิน (1 ตุลาคม 2564 – 30 เมษายน 2565) จำนวน 36,419.97 ล้านบาท ซึ่ง ณ สิ้นเดือน เมษายน 2565 เบิกจ่ายเงินแล้ว 45,096.28 ล้านบาท (ร้อยละ 123.82 ของแผนเบิกจ่ายสะสม) หากเปรียบเทียบกับผลการเบิกจ่ายเงิน ณ สิ้นเดือน เมษายน 2564 สามารถเบิกจ่ายเงินได้มากขึ้น 2,549.63 ล้านบาท (ร้อยละ 9.17)