เอสซีจีและทีทีซีแอลจับมือมทส.ติดตั้งโซลาร์ลอยน้ำ2.5MW

ผู้ชมทั้งหมด 667 

เอสซีจี และทีทีซีแอล จับมือ มทส. ติดตั้งโรงไฟฟ้าลอยน้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2.5 เมกะวัตต์ เพื่อใช้ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมประกาศความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพลังงานแสงอาทิตย์

นายมงคล เฮงโรจนโสภณ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ( เอสซีจี) เปิดเผยว่า เอสซีจี ทีทีซีแอล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ได้ร่วมมือในการติดตั้ง “โรงไฟฟ้าลอยน้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์” ขนาด 2.5 เมกะวัตต์ (โซลาร์ลอยน้ำ) เพื่อให้บริการด้านผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Private PPA: Private Power Purchase Agreement) โดยนำไฟฟ้าไปใช้ภายในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อช่วยเหลืองานด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาและภาคอีสานตอนใต้ ซึ่งช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าของโรงพยาบาล และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และแนวคิด ESG 

พร้อมกันนี้ ได้ลงนามความร่วมมือ “โครงการวิจัยและพัฒนาระบบพลังงานแสงอาทิตย์” (Solar Energy) เพื่อต่อยอดนวัตกรรมด้านพลังงานทดแทนให้กับประเทศไทย รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือก เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน และช่วยลดวิกฤติภาวะฉุกเฉินด้านสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Emergency

อย่างไรก็ตามเอสซีจี ได้นำแนวคิดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs: Sustainable Development Goals) และ ESG (Environmental, Social and Governance) มาใช้ดำเนินธุรกิจ ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม ตามหลักธรรมาภิบาลมาอย่างต่อเนื่อง การรับมือกับภาวะฉุกเฉินด้านสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Emergency เป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนที่ทุกภาคส่วนต้องหาทางออกร่วมกัน

ทั้งนี้การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ถือเป็นอีกหนึ่งโซลูชันที่ตอบโจทย์ทั้งด้านธุรกิจและสิ่งแวดล้อม โดยเอสซีจี ได้ร่วมกับ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบวิศวกรรม ก่อตั้ง บริษัท สยาม จีเอ็นอี โซล่า เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ขึ้น เพื่อให้บริการด้านสาธารณูปโภคในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บริษัท สยาม จีเอ็นอี โซล่า เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด จะให้บริการติดตั้งโรงไฟฟ้าลอยน้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2.5 เมกะวัตต์ ในพื้นที่บริเวณบ่อน้ำของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งได้นำนวัตกรรมโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำแบบครบวงจร จากเอสซีจี  (SCG Floating Solar Solutions) ผสมผสานกับความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบวิศวกรรมจาก ทีทีซีแอล โดยไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์นี้ จะนำไปใช้ภายในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อช่วยเหลืองานด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาและภาคอีสานตอนใต้ ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าของโรงพยาบาล และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ คาดว่าโครงการดังกล่าวจะแล้วเสร็จในช่วงปลายปี 2564 และสามารถดำเนินการจ่ายไฟได้ในต้นปี 2565

นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เผยว่า มทส. ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาพลังงานทางเลือกและการบริหารจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย โดยส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานทดแทนและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องของคณาจารย์ รวมไปถึงความร่วมมือกับ บริษัท สยาม จีเอ็นอี โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด เอสซีจี และทีทีซีแอลในครั้งนี้ ที่ดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาระบบพลังงานแสงอาทิตย์ มีเป้าหมายเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า พัฒนาพลังงานสะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การมีโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำขนาดใหญ่ กำลังการผลิตไฟฟ้าถึง 2.5 เมกะวัตต์  มีอายุใช้งานยาวนานกว่า 25 ปี และออกแบบโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม จึงเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ตอบรับนโยบายของมหาวิทยาลัยในการดำเนินการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบนิเวศที่ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต มุ่งสู่ Sustainability Green and Clean University และยังเป็นก้าวสำคัญและเป็นโครงการวิจัยที่ตอบโจทย์การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัยเอง รวมถึงตอบโจทย์ปัญหาด้านพลังงานสะอาดของประเทศ

โดยการประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับภาคอุตสาหกรรม ด้วยการนำหลักความรู้ทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้จริง เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคม ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านบริหารจัดการด้านพลังงานทดแทน และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง แก่นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป

นายมาโกโตะ นาคาโดอิ กรรมการ บริษัท สยาม จีเอ็นอี โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เพื่อส่งเสริมการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือกทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี บริษัทฯ ให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ รวมทั้งส่วนควบคุมอุปกรณ์ และระบบต่าง ๆ ด้วยวิศวกรไฟฟ้าที่เชี่ยวชาญ เครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ และวัสดุคุณภาพตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยความร่วมมือกับเอสซีจี และ มทส. ในครั้งนี้ เรามีความยินดีที่ได้ร่วมงานกับองค์กรและสถาบันที่มีวิสัยทัศน์และการดำเนินงานที่ส่งเสริมพลังงานสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นายพิสันติ์ เอื้อวิทยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม จีเอ็นอี โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด และ ผู้อำนวยการฝ่าย Emerging Businesses ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี กล่าวทิ้งท้ายว่า แนวโน้มการใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์กำลังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรมและองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้พลังงานเเสงอาทิตย์มีต้นทุนต่ำลง สามารถผลิตไฟฟ้าในปริมาณมากขึ้น ถือเป็นโอกาสที่ทุกภาคส่วนควรเร่งมือขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างพลังงานสะอาด ไม่ก่อมลพิษกับสิ่งแวดล้อมในระยะยาว