เอ็กโก กรุ๊ป ลั่นขับเคลื่อนธุรกิจก้าวสู่ปีที่31 รับเทรนด์สังคมคาร์บอนต่ำ

ผู้ชมทั้งหมด 135 

เอ็กโก กรุ๊ป ประกาศก้าวสู่ปีที่ 31 ยึดขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน ตามแนวคิด “Cleaner, Smarter and Stronger to Drive Sustainable Growth” มุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายใน ปี 2593 เพิ่มสัดส่วนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแตะ 30%

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป กล่าวว่า เนื่องในวันคล้ายวันครบรอบการดำเนินงานปีที่ 30 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 บริษัท มีทิศทางการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยปัจจุบันอุตสาหกรรมไฟฟ้าและพลังงานอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ได้รับแรงกดดันจากปัจจัย 5 ด้าน หรือ 4D+1E ได้แก่ Decarbonization, Digitalization, Decentralization, Deregulation และ Electrification ดังนั้น เอ็กโก กรุ๊ป จึงปรับตัวและเร่งขับเคลื่อนองค์กรในทุกด้านให้พร้อมตอบสนองต่อการเปลี่ยนผ่านดังกล่าว การกำหนดเป้าหมายระยาว คือ การมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี 2593 และการกำหนดเป้าหมายระยะกลาง ในการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเป็น30% และการลดการปล่อยปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้ (Carbon Emission Intensity) 10% ภายในปี 2573

โดยด้านธุรกิจ เอ็กโก กรุ๊ป มุ่งเน้นการเสริมความแข็งแกร่งในธุรกิจไฟฟ้า ซึ่งเป็น Core Business ควบคู่ไปกับการขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่องทั้งต้นน้ำและปลายน้ำแบบครบวงจร ได้แก่ ธุรกิจเชื้อเพลิงและสาธารณูปโภค ซึ่งมีธุรกิจLNG ระบบขนส่งน้ำมันทางท่อ และนิคมอุตสากรรมเอ็กโกระยองที่อยู่ในพอร์ตโฟลิโอ รวมทั้งธุรกิจ Smart Energy Solution ซึ่งเป็นการต่อยอดธุรกิจหลักด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงาน โดยมีธุรกิจที่กำลังดำเนินการอยู่ ได้แก่ บริษัทอินโนพาวเวอร์ จำกัด บริษัทเทคโนโลยีด้านการเงิน “เพียร์ พาวเวอร์” และการร่วมกับพันธมิตรและ กฟผ. ศึกษาและพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจน (Hydrogen to Power) เป็นต้น

ด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม ตลอด 30 ปีที่ผ่านมา เอ็กโก กรุ๊ป ดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือ ESG (Environmental, Social and Government) ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคมในทุกพื้นที่ที่เข้าไปดำเนินกิจการ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้เสียมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า การใช้ประโยชน์จากโรงไฟฟ้าที่หยุดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว มาเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนด้านพลังงานและกระบวนการผลิตไฟฟ้าผ่าน “ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม” การดำเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนและสังคม โดยเน้นกลุ่มเยาวชนและครูมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการ“โรงไฟฟ้าพี่โรงเรียนน้อง” และการจัดทำ “หลักสูตรครูพลังงานออนไลน์” เป็นต้น 

นอกจากนั้น เอ็กโก กรุ๊ป ยังร่วมบรรเทาสถานการณ์โควิด-19 และช่วยเหลือสังคม ควบคู่ส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชั่นผ่านโครงการ “เปลี่ยนของขวัญปีใหม่ เป็นพลังใจให้สังคม” ตลอดจนอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำผ่านการดำเนินงานของ “มูลนิธิไทยรักษ์ป่า” มากว่า 20 ปี

ทั้งนี้ เอ็กโก กรุ๊ป พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจทั้งในและต่างประเทศให้สอดรับกับทิศทางพลังงานโลกเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น ร่วมสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศไทย และเคียงข้างคนไทยให้ก้าวผ่านวิกฤตทางพลังงานและการช่วยเหลือชุมชนและสังคมในสถานการณ์ต่างๆ ภายใต้วิสัยทัศน์ที่เรายึดมั่นมาตลอดคือ เป็นบริษัทไทยชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจพลังงานอย่างยั่งยืน ด้วยความใส่ใจที่จะธำรงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคม