“โออาร์” สร้าง Café Amazon for Chance สร้างโอกาส สร้างคุณค่าให้สังคม

ผู้ชมทั้งหมด 236 

ร้านกาแฟ Café Amazon (คาเฟ่ อเมซอน) ของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR (โออาร์) ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ปัจจุบัน ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2565 มีคาเฟ่ อเมซอนราว 4,051 สาขาทั้งในไทยและต่างประเทศ โดยแบ่งเป็นในไทยแล้ว 3,707 สาขา ต่างประเทศ 344 สาขา

ทั้งนี้จากความสำเร็จของธุรกิจคาเฟ่ อเมซอน ได้ตระหนักถึงพลังของการดำเนินงานธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ที่นำจุดแข็งของธุรกิจมาช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งจะทำให้สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมได้อย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นพัฒนาสังคม ชุมชน และ สิ่งแวดล้อม ให้เป็นสังคมแห่งการเกื้อกูล เป็นสังคมแห่งความสุขร่วมกัน

โดย Café Amazon for Chance เป็นอีกหนึ่งในโครงการวิสาหกิจชุมชนที่ได้นำความสำเร็จของธุรกิจคาเฟ่ อเมซอนมาสร้างคุณค่าให้สังคม ซึ่ง Café Amazon for Chance ร้านแรกเกิดขึ้นเมื่อปี 2561 นั้นดำเนินการโดยผู้พิการด้านการได้ยินซึ่งถือเป็นกลุ่มผู้พิการที่มีมากเป็นอันดับ 2 รองจากผู้พิการทางร่างกาย และมักได้รับการจ้างงานต่ำกว่าวุฒิการศึกษา ดังนั้นการเปิด Café Amazon for Chance จึงเป็นการเปิดโอกาสในการพัฒนาความสามารถ สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ผู้พิการทางการได้ยินที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 

ขณะที่ปี 2563 โออาร์ได้ริเริ่มขยายโอกาสในการทำงานสู่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ โดยเล็งเห็นถึง กลุ่มผู้สูงวัย ซึ่งมีจำนวนมากขึ้น เนื่องจากสังคมไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและมีผู้สูงอายุอีกมาก ที่ขาดโอกาสในการทำงานเนื่องจากวัยที่มากขึ้น โดยโออาร์ ได้จัดตั้ง “ร้าน Café Amazon for Chance สาขาที่ดำเนินการโดยบาริสต้าสูงวัย” สาขาแรกขึ้น เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 และต่อมาขยายสาขาที่ดำเนินการโดยบาริสต้าผู้สูงวัยไปยัง สาขา รัชดา 17  

นอกจากนี้ โออาร์ ยังได้ขยายร้าน Café Amazon for Chance อย่างต่อเนื่อง โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จัดตั้งร้าน Café Amazon for Chance สาขาแรกที่จ้างงานบาริสต้าผู้พิการทหารผ่านศึกและครอบครัว โดยร้านตั้งอยู่ที่ศูนย์บัญชาการนาวิกโยธิน หาดเตยงามจังหวัด ชลบุรี  

ส่วนในต่างประเทศก็ได้เปิดร้าน Café Amazon for Chance ที่ประเทศกัมพูชา บนถนนพระสีหนุ เมืองพนมเปญ เป็นสาขาแรก ซึ่งให้บริการโดยบาริสต้าผู้พิการทางการได้ยิน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต สร้างโอกาส สร้างอาชีพและสร้างความสุข ให้เกิดขึ้นแก่สังคมและชุมชนอย่างยั่งยืนในประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นประเทศที่โออาร์เข้าไปดำเนินธุรกิจ  

อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน Café Amazon for Chance เปิดให้บริการแล้ว 40  สาขา สามารถสร้างอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคมกลุ่มต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องแล้วกว่า 83 คน ประกอบด้วย ผู้พิการทางการได้ยิน 24 คน ผู้พิการทางการเรียนรู้ 2 คน ผู้สูงวัย 60 คน ทหารผ่านศึกที่พิการและครอบครัว 2 คน คนไร้ที่พึ่ง 2 คน รวมทั้งสิ้น 83 คน ซึ่งเป็นตัวเลขอัพเดต ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2565

สำหรับผู้สนใจไปใช้บริการ Café Amazon for Chance ที่เปิดให้บริการใน 40 สาขานั้นก็จะประกอบด้วย 1.สาขาสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (พิการทางการได้ยิน) 2.สาขา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พิการทางการได้ยิน) 3.สาขา หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา (ติดป้อมพระสุเมรุ) (พิการทางการได้ยิน) 4.สาขา สนามลู่ปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิต (พิการทางการได้ยิน&ออทิสติก) 5.สาขา โรงพยาบาลแหลมฉบัง  (พิการทางการได้ยิน) 6.สาขา นาวิกโยธิน เตยงาม  (ทหารผ่านศึกและครอบครัว)  7.สาขา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) (พิการทางการได้ยิน) 8.สาขา The Offices @ CTW (Supported by AGODA) (พิการทางการได้ยิน) 9.สาขา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สูงวัย)  10.สาขา ป่าในกรุง  (พิการทางการได้ยิน) 

11.สาขา บ้านธัญญพร (ผู้ถูกกระทำ)  12.สาขา อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ (สูงวัย)  13.สาขา อาคารรัชดาวัน (สูงวัย) 14.สาขา PTT Station พุทธมณฑลสาย 3 (พิการทางการได้ยิน) 15.สาขา ประชาอุทิศ 45 (สูงวัย)  16.สาขา สน.นงนุชบริการ นนทบุรี (สูงวัย) 17.สาขา Central จันทบุรี  (สูงวัย) 18.สาขา อาคารรวม SC3 มธ.  (สูงวัย) 19.สาขา อาคารศูนย์การเรียนรู้ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (สูงวัย) 20.สาขา พหลโยธิน กม.56  (สูงวัย) 

21.สาขา วปอ. (สูงวัย) 22.สาขา PTTLNG หนองแฟบ (อาคารพรรณพฤกษา) (สูงวัย) 23.รัชดา 17 (สูงวัย) 24.สน.หนองหอย (สูงวัย) 25.สน.ค่ายกฤษณ์สีวะรา (สูงวัย) 26.สน.สันกำแพง2 (สูงวัย) 27.SCB ท่าแพ (สูงวัย) 28.อาคารจอดรถถนนสุเทพ (สูงวัย) 29.CMU HEAT ม.เชียงใหม่ (สูงวัย) 30.บุรีรัมย์ คาสเซิล (สูงวัย) 31.คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น(อาคารเวชวิชชาคาร) (สูงวัย) 32.อาคารพาณิชย์ ถนนรัษฎา ภูเก็ต (สูงวัย) 33.CENTRAL ภูเก็ตฟลอเรสต้า (สูงวัย) 34. MINI AICA สุราษรฏ์ธานี (สูงวัย) 35.รพ.มหาราช นครศรีธรรมราช จุด 2 (สูงวัย) 36.สน.หาดใหญ่ (ช่องเขา) (สูงวัย) 37.กรมสวัสดิการแม่บ้านทหารอากาศ (สูงวัย) 38.โรงพยาบาลอำนาจเจริญ (สูงวัย) 39.โรงพยาบาลสงฆ์ (สูงวัย) 40.Index ชัยพฤกษ์ (สูงวัย&พิการทางการได้ยิน) 

สำหรับ Café Amazon for Chance นั้นโออาร์มีแผนที่จะขยายเพิ่มสาขาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างคุณค่าให้สังคม โดยที่โออาร์เล็งเห็นว่าการจ้างงานเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างโอกาสให้กับคนพิการ กลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งทำให้กลุ่มคนเหล่านี้มีความมั่นใจ และภาคภูมิใจในตนเอง ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน นั้นเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญในการสร้างโอกาส