ไทยสมายล์ แนะเตรียมพร้อมก่อนการเดินทางในยุคโควิด

ผู้ชมทั้งหมด 322 

เนื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังคงแพร่หลายในปัจจุบัน สายการบินไทยสมายล์ จึงขอแนะนำข้อปฏิบัติในการเตรียมตัวก่อนการขึ้นเครื่องบิน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสะดวกแก่ผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางในช่วงนี้

เช็คลิสต์เตรียมตัวก่อนการขึ้นเครื่องบิน ในยุคโควิด-19

1. ตรวจสอบข้อมูลและมาตรการการเดินทางเข้า-ออก แต่ละจังหวัดอย่างละเอียด ในกรณีเดินทางไปต่างประเทศควรตรวจสอบข้อกำหนดของประเทศนั้น ๆ ก่อนเดินทาง

2. เตรียมเอกสารเพื่อใช้ในการเดินทาง
– เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยรัฐ เช่น บัตรประชาชน, พาสปอร์ต ใบขับขี่ สูติบัตร
– เอกสารอื่นๆ ที่จำเป็น  เช่น Boarding Pass , ใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 หรือผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฯลฯ ตามมาตรการเข้า-ออกแต่ละจังหวัด

3. แนะนำผู้โดยสารเดินทางมาถึงสนามบินล่วงหน้า สำหรับเที่ยวบินในประเทศอย่างน้อย 3 ชั่วโมง เพื่อตรวจสอบเอกสารตามแต่ละจังหวัด และเที่ยวบินระหว่างประเทศอย่างน้อย 4 ชั่วโมง เพื่อตรวจสอบเอกสารและขั้นตอนภายในสนามบิน อาทิ แสกน QR Code หรือ X-ray สัมภาระ เป็นต้น

4. ผู้โดยสารจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ตั้งแต่เข้าพื้นที่สนามบินจนกระทั่งออกจากสนามบินปลายทาง (ไม่อนุญาตให้สวมใส่หน้ากากชนิดที่มีวาล์วระบายอากาศทุกแบบ) รวมทั้งเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตรตลอดเวลาที่อยู่ในสนามบิน

5. สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ แนะนำผู้โดยสารเช็คอินล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งสามารถทำรายการได้ล่วงหน้า 24 ชั่วโมงและภายใน 2 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง หรือเช็คอินผ่านตู้เช็คอินอัตโนมัติ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อลดการสัมผัสระหว่างบุคคล หากไม่มีความจำเป็นต้องโหลดสัมภาระ กรณีที่ต้องโหลดสัมภาระ ให้ติดต่อเคาน์เตอร์เช็คอินไทยสมายล์ ภายในเวลาที่กำหนด หรืออย่างน้อย 45 นาทีก่อนเวลาเดินทาง

6. หากมีความจำเป็นต้องโหลดสัมภาระ ของมีค่าต่างๆ ที่ไม่ควรใส่กระเป๋าโหลด ควรนำติดตัวขึ้นเครื่อง ผู้โดยสารสามารถนำกระเป๋าถือขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น โดยมีขนาดรวมของความกว้าง ความยาว และความสูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 45 นิ้ว (56 ซม. x 45 ซม. x 25 ซม. หรือ 22 นิ้ว x 18 นิ้ว x 10 นิ้ว) และน้ำหนักสูงสุดไม่เกิน 7 กิโลกรัม (15 ปอนด์) กระเป๋าที่มีขนาดเกินกว่านี้จะต้องฝากเข้าใต้เครื่อง ณ เคาน์เตอร์เช็คอินก่อนการเดินทาง สำหรับผู้โดยสารสุภาพสตรีสามารถนำกระเป๋าถือปกติติดตัวขึ้นเครื่องได้อีกหนึ่งชิ้น

6.1 พาวเวอร์แบงค์ ความจุไฟฟ้า 20,000 mAh (หรือน้อยกว่า 10,000 Wh) นำขึ้นเครื่องได้ไม่ระบุจำนวน ความจุไฟฟ้า 20,000 – 32,000 mAh (หรือมากกว่า 160 Wh) นำขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 2 ก้อน ความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh  (หรือมากกว่า 160 Wh) ไม่อนุญาตให้นำขึ้นเครื่องทุกกรณี

6.2 ของเหลวต่างๆ เช่น ครีม น้ำหอม ชนิดละไม่เกิน 100 มิลลิลิตร ส่วนเจลแอลกอฮอล์ สามารถนำขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 350 มิลลิลิตร รวมกันทั้งหมด ไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร

6.3 วัตถุอันตราย ไฟแช็ค ไม้ขีด และของมีคม ห้ามโหลดและนำขึ้นเครื่อง หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัมภาระว่าจะนำไปได้หรือไม่ กรุณาสอบถามจากพนักงานของสายการบินไทยสมายล์ก่อนทำการเช็คอิน

7. ขณะอยู่บนเครื่องบิน ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หากเดินทางระยะสั้น หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม ตามนโยบายสายการบิน 

8. หากการเดินทางใช้ระยะเวลานาน เช่น ไปต่างประเทศ ถอดหน้ากากเมื่อจำเป็น เฉพาะเวลารับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มเท่านั้น แล้วรีบสวมกลับทันทีที่รับประทานเสร็จ

9. เมื่อเดินทางถึงที่หมาย สำหรับการเดินทางภายในประเทศให้ลงทะเบียนการเดินทางเข้าแต่ละจังหวัดผ่านช่องทางออนไลน์ หรือสแกน QR Code ตามมาตรการของแต่ละจังหวัด สำหรับการเดินทางต่างประเทศ ให้ปฏิบัติตามกฎการเดินทางของประเทศนั้นๆ

ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบรายละเอียดเที่ยวบินได้ที่ เว็บไซต์ www.thaismileair.com, ศูนย์บริการลูกค้าไทยสมายล์ (Smile Service Center) ในเวลาทำการ, ติดต่อ Call Center โทร 1181, 02-118-8888 ให้บริการทุกวัน เวลา 06.00-21.00 น. และตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารไทยสมายล์ทั่วประเทศ (Smile Travel Agents) เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด