AOTจับมือบวท.ลงนามMOUเสริมแกร่งความปลอดภัยท่าอากาศยานไทย

ผู้ชมทั้งหมด 558 

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) และ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ร่วมลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ AOT กับหอควบคุมการจราจรทางอากาศ บวท. โดยมี เรืออากาศเอก ธรรมาวุธ นนทรีย์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน) กล่าววัตถุประสงค์ของพิธีลงนามฯ ซึ่งมีผู้อำนวยการท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง ของ AOT ได้แก่

นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เรืออากาศโท สัมพันธ์ ขุทรานนท์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่

นายอัครพันธ์ ทองสลวย ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการ ท่าอากาศยานภูเก็ต และเรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เป็นผู้ลงนามร่วมกับ ผู้แทน บวท. ได้แก่ นางสิริเกศ เนียมลอย ผู้อำนวยการใหญ่ ด้านบริหารการจราจรทางอากาศ และนายชำนาญ ฤาชัย ผู้อำนวยการใหญ่ ด้านภูมิภาคและศูนย์ประกอบการ บวท.เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม ทอท.1 ชั้น 6 อาคารสำนักงานใหญ่ AOT
           

ทั้งนี้ ข้อตกลงฯ ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนความปลอดภัยด้านการขนส่งทางอากาศ (Air Transportation) ร่วมกัน ระหว่าง AOT และ บวท. ซึ่งนอกจากจะเป็นการยกระดับและพัฒนากระบวนการปฏิบัติการทั้งในส่วนของภาคพื้น และห้วงอากาศ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแล้ว ยังทำให้ผู้ใช้บริการในทุกภาคส่วนมีความมั่นใจ ในการให้บริการของทุกท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ AOT