AOTมอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนตชด.บ้านใหม่พัฒนาสันติฯ

ผู้ชมทั้งหมด 1,120 

นายกฤษฎา พุกะทรัพย์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (สายสนับสนุนธุรกิจ) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) เป็นผู้แทน AOT พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน AOT เยี่ยมชมการดำเนินงาน ติดตามผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 และรับทราบแผนงานในปีงบประมาณ 2564 ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติ (บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 อุปถัมภ์) ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ พร้อมมอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์การศึกษา จำนวน 100,000.- บาท โดยมี ดาบตำรวจหญิง กัญญารัตน์ ขวัญทรัพย์กิจ รักษาการครูใหญ่เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564