AOTมอบเงินสนับสนุนให้แก่มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก

ผู้ชมทั้งหมด 476 

นางร่มเกล้า ษรานุรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) เป็นผู้แทน AOT มอบเงินสนับสนุนจำนวน 50,000.- บาท ให้แก่มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเป็นการช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึก ทั้ง ทหาร ตำรวจ พลเรือนและอาสาสมัครที่อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศชาติด้วยความเสียสละ เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2564

โดยมีคุณหญิงแสงเดือน ณ นคร ประธานมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกฯ เป็นผู้รับมอบ ณ มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกฯ เมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่ง AOT มุ่งดำเนินการกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้แนวคิดการเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน (Corporate Citizenship Airport)