BBGI เคาะขายหุ้น IPO ให้ผู้ถือหุ้น BCP-KSL

ผู้ชมทั้งหมด 658 

บอร์ด BCP อนุมัติแผน Spin-Off เสนอขายหุ้น IPO ของ BBGI ทั้งสิ้น 64,980,000 หุ้น ให้กับผู้ถือหุ้น BCP ที่ 20.8939 หุ้น ต่อ 1 หุ้นใหม่ และจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้น KSL ที่ 101.8059 หุ้น ต่อ 1 หุ้นใหม่BBGI พร้อมกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิจองซื้อหุ้นวันที่ 14 ก.พ.นี้

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบางจาก ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยระบุว่า บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) หรือ BCP ได้แจ้งความคืบหน้าของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของบริษัท บีบีจีไอ จำกัด(มหาชน) หรือ BBGI ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และการนำ BBGI เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาเป็นระยะแล้วนั้น (แผนการ Spin-Off) ซึ่งภายใต้แผนการ Spin-Off ทาง BBGI มีแผนในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และผู้ลงทุนประเภทอื่นๆ รวมถึงผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (Pre-emptive Offering)

บริษัท ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 ได้มีมติอนุมัติกำหนดกรอบและวิธีการเกี่ยวกับการกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BBGI ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Rights) และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Record Date) ที่มีสิทธิจองซื้อหุ้น BBGI ดังกล่าวในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

โดย BBGI จะเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BBGI จำนวนรวมทั้งสิ้น 64,980,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นของBCP อัตราการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นของ BBGI (Pre-emptive Ratio) ประมาณการเบื้องต้นจะอยู่ที่ประมาณ 20.8939 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญ ของ BBGI และจะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบมจ.น้ำตาลขอนแก่น (KSL) จำนวน 43,320,000 หุ้น อัตราการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น ของ BBGI (Pre-emptive Ratio) ประมาณการเบื้องต้นจะอยู่ที่ประมาณ 101.8059 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของ BBGI

ทั้งนี้ จะไม่เสนอขายและไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BBGI ให้แก่บุคคลหรือผู้จองซื้อหุ้นรายใดหากการดำเนินการดังกล่าวทำให้ หรืออาจเป็นผลให้ BBGI มีหน้าที่จะต้องดำเนินการใดๆ ตามกฎหมายต่างประเทศนอกเหนือไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออก และเสนอขายหลักทรัพย์ของประเทศไทย หรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการเสนอขาย หรือจัดสรรหุ้น