BEMขายหุ้นกู้ยอดจองล้น2.8หมื่นล้าน

ผู้ชมทั้งหมด 517 

BEM ประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากนักลงทุนมากกว่า 4.7 เท่า มียอดจองซื้อมากกว่า 2.8 หมื่นล้านบาท

นายสมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM กล่าวว่า BEM ประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนครั้งแรกของบริษัท และในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นจากนักลงทุน อาทิ กลุ่มบริษัทประกันชีวิต บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาคาร และสหกรณ์ ส่งผลให้การเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในครั้งนี้มีจำนวนยอดจองซื้อมากกว่า 28,000 ล้านบาท หรือ มากกว่า 4.7 เท่า

โดยผลการตอบรับจากนักลงทุนที่ดีในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อธุรกิจและสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของ BEM ท่ามกลางความไม่แน่นอนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และภาวะตลาดที่ผันผวน รวมถึงสะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนให้ความสำคัญเป็นพิเศษ ในการสนับสนุนโครงการที่มีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม และความสำเร็จในการออกหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนในครั้งนี้ยังตอกย้ำพันธกิจของบริษัทในการส่งมอบการบริการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย โดยดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างมูลค่าเพิ่มและประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนได้เป็นอย่างดี

อนึ่งBEM ได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Institutional Investors and/or High Net Worth Investors) มูลค่า 6,000 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นกู้ 4 ชุด ได้แก่ รุ่นอายุ 3 ปี 5 ปี 7 ปี และ 10 ปี ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ที่ 1.56% 2.24% 2.91% และ 3.33% ต่อปี ตามลำดับ โดยได้ดำเนินการออกหุ้นกู้ไปแล้วในนี้ (28 เมษายน 2564)

การออกหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกสำหรับบริษัทกลุ่มขนส่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหุ้นกู้ไปใช้เพื่อชำระคืนหนี้เดิม และเงินลงทุน (Refinance) ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน