GGCตั้ง“นายไพโรจน์ สมุทรธนานนท์”เป็นกรรมการผู้จัดการคนใหม่

ผู้ชมทั้งหมด 398 

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC จัดพิธีส่งมอบตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ อย่างเป็นทางการ ให้แก่ นายไพโรจน์ สมุทรธนานนท์ (ซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)โดยรับมอบงานจาก นายสุวัฒน์ กมลพนัส (ขวา) กรรมการผู้จัดการ ในวันที่ 28 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร  A ชั้น 4

ตำแหน่งดังกล่าวที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้มีมติแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 โดยนายไพโรจน์ สมุทรธนานนท์ จะเข้ามาขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่วางเป้าหมายในการเป็นผู้นำอุตสาหกรรมโอลีโอเคมีระดับภูมิภาคและเป็นผู้ประกอบธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมในระดับโลก รวมถึงการพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนแผนการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต ให้บรรลุวิสัยทัศน์สู่การเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม พร้อมขับเคลื่อนพลังแห่งการสร้างสรรค์ เพื่อคุณค่าที่ยั่งยืน