GPSCจับมือสตาร์ทอัพสิงคโปร์พัฒนาแพลตฟอร์มซื้อขายไฟฟ้า

ผู้ชมทั้งหมด 604 

GPSC จับมือ Electrify บริษัทสตาร์ทอัพสิงคโปร์ พัฒนาแพลตฟอร์ม ซื้อขายไฟฟ้าแบบ Peer-to-Peer เสริมความแข็งแกร่งโซลูชั่นนวัตกรรมพลังงาน เตรียมพร้อมสู่ไทยแลนด์สมาร์ทกริดในอนาคต

นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้า กลุ่ม ปตท. กล่าวว่า บริษัทฯ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับนาย มาร์ติน ลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Electrify Pte. Ltd. หรือ Electrify (อิเล็คทริฟาย) เพื่อพัฒนาและติดตั้งแพลตฟอร์มการซื้อขายไฟฟ้าแบบ Peer-to-Peer

โดยการลงนามในครั้งนี้เพื่อเสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจให้กับ GPSC ในการสร้าง Smart Energy Solution ให้ลูกค้าของ GPSC นำไปใช้งานในพื้นที่นำร่องต่างๆ โดยเป็นการเชื่อมต่อแพลตฟอร์มซื้อขายไฟฟ้าแบบ Peer-to-Peer “Synergy” ของ Electrify ที่มีการใช้งานเชิงพาณิชย์แล้วในต่างประเทศ ผนวกกับโซลูชั่นนวัตกรรมพลังงานของ GPSC เช่น การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์บนหลังคา และทุ่นลอยน้ำ (Solar Rooftop /Solar Floating) ระบบกักเก็บพลังงานจากแบตเตอรี่ และระบบบริหารจัดการพลังงาน

ทั้งนี้จากกรอบความร่วมมือของทั้งสองฝ่าย  GPSC  จะเป็นผู้ดำเนินการบริหารโครงการในภาพรวมทั้งหมด รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆของ Smart Energy Solution และอุปกรณ์ IoT (Internet of Things) ที่เกี่ยวข้อง ส่วน Electrify จะเป็นผู้ดำเนินการติดตั้งแพลตฟอร์มซื้อขายไฟฟ้าแบบ Peer-to-Peer บนระบบคลาวด์ (Cloud) รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความร่วมมือทางวิชาการและนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมพลังงานแบบกระจายศูนย์ (Decentralized Energy) ด้านอื่นๆ ในโครงการที่มีศักยภาพต่อไปในอนาคต