GPSCมอบถังขยะสำหรับมูลฝอยติดเชื้อ-ถุงซิปล็อกป้องกันแพร่ระบาดCOVID-19

ผู้ชมทั้งหมด 1,687 

คุณวสันต์ สุสุนทร ผู้จัดการแผนกชุมชนสัมพันธ์ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. ส่งมอบถังขยะสำหรับมูลฝอยติดเชื้อจำนวน 6 ถัง ในการคัดแยกหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วเพื่อนำไปทิ้งอย่างถูกวิธี และถุงซิปล็อกป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสก่อนนำไปทิ้ง จำนวน 8,100 ใบ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลน้ำคอกและเทศบาลตำบลทับมา เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไป และสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการกับขยะติดเชื้อ อีกทั้งยังสามารถป้องกันเชื้อไวรัสให้กับบุคลากรที่ทำหน้าที่กำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัย