IRPCช่วยเหลือผู้พิการผ่านการจ้างเหมาบริการตามม.35

ผู้ชมทั้งหมด 478 

นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนให้กับคนพิการจังหวัดระยอง โดยมี นายวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการผลิตปิโตรเคมีและการกลั่น IRPC สนับสนุน     การใช้สิทธิตามมาตรา 35 การจ้างสำหรับจ้างเหมาบริการให้คนพิการ จำนวน 48 คน ใช้งบประมาณกว่า 5.4 ล้านบาท

นายวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ กล่าวว่า การเปลี่ยนมาจ้างเหมาบริการคนพิการเป็นการดำเนินการที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการโดยตรง และเป็นรูปธรรม เพื่อให้คนพิการนั้นได้มีโอกาสใช้ความสามารถในการประกอบอาชีพ มีรายได้พึ่งพาตนเอง และเป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นพลังสำคัญในการสร้างความแข็งแกร่งในทางเศรษฐกิจของประเทศ สอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน และแนวทางประชารัฐด้านสังคมในการส่งเสริมอาชีพ สร้างคุณค่าให้กับคนพิการ สามารถเลือกประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับความพิการนั้นได้ รวมทั้งเป้าหมายของ IRPC ในการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยความห่วงใย แบ่งปัน และ ใส่ใจ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดไป