IRPCสภาอุตสาหกรรมฯร่วมส่งเสริมทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์

ผู้ชมทั้งหมด 350 

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน ) หรือ IRPC และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม พร้อมลดการปล่อย คาร์บอนไดออกไซด์ หวังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม และขับเคลื่อนประเทศไทย ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมี คุณสมชาย หวังวัฒนาพาณิช รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย งานสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน และ คุณเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) เป็นประธานในงาน ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โครงการดังกล่าวเป็นการขยายผลให้เกิดการคำนวณค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น โดยเป็นความร่วมมือของ สายงานปฏิบัติการผลิตการกลั่น ฝ่ายโรงไฟฟ้าและยูทิลิตี้ และฝ่ายบริหารคุณภาพ ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และบริหารเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ในการเข้าร่วมเป็นองค์กรนำร่องของโครงการฯ  ร่วมกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งหมด 29 องค์กร เพื่อขอการรับรองการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for  Organization : CFO) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้เกิดความพร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการซื้อขาย ใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจะมีการดำเนินการพัฒนาขึ้นในอนาคต และเป็นการบริหารจัดการสู่การพัฒนาอุตสาหกรรม อย่างยั่งยืน