ITELมอบคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6

ผู้ชมทั้งหมด 86 

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) สนับสนุนคอมพิวเตอร์ Notebook เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา แก่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6 อำเภอบังนังสตา จังหวัดยะลา โดยนางสาวพิมล สยมภาค ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6 เป็นผู้รับมอบ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการบริจาคในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนไทยสามารถใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆแม้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกล รวมถึงเป็นแหล่งเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ สู่ความเป็นเลิศทางการศึกษาที่สอดคล้องกับทิศทางการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ทั้งนี้บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและส่งเสริมคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง