PEA เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ Smart Home PEA IHAPM

ผู้ชมทั้งหมด 494 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ Smart Home PEA IHAPM โดยคัดเลือกผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ PEA ประกอบด้วยบ้านพักอาศัยและคอนโดมิเนียม ซึ่งชุดอุปกรณ์ PEA IHAPM จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยสามารถควบคุมการเปิด – ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้า ภายในบ้านพักอาศัยและอาคารสำนักงานได้ โดยการสั่งการผ่าน Application จาก Tablet หรือ Smart Phone ได้ทั้งระบบ IOS และ Android PEA จะเข้าไปดำเนินการติดตั้งชุดผลิตภัณฑ์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก โดยขอสงวนสิทธิ์ในการจัดเก็บข้อมูลการใช้ไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่เข้าดำเนินการ สำหรับพื้นที่และจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า บ้านพักอาศัยและคอนโดมิเนียม ที่เปิดรับเข้าร่วมโครงการมีดังนี้

จังหวัดเชียงใหม่ บ้านขนาดเล็ก 26 หลัง,บ้านขนาดกลาง 10 หลัง, บ้านขนาดใหญ่ 24 หลัง,คอนโดมิเนียม 20 ห้อง จังหวัดชลบุรี  บ้านขนาดใหญ่ 29 หลัง, คอนโดมิเนียม 10 ห้อง จังหวัดระยอง

บ้านขนาดเล็ก 20 หลัง, บ้านขนาดกลาง 2 หลัง จังหวัดขอนแก่น บ้านขนาดใหญ่ 9 หลัง, คอนโดมิเนียม 12 ห้อง จังหวัดนครราชสีมา บ้านขนาดกลาง 9 หลัง จัดหวัดอุบลราชธานี บ้านขนาดเล็ก 15 หลัง,                                            บ้านขนาดกลาง 7 หลัง จังหวัดภูเก็ต บ้านขนาดเล็ก 22 หลัง, บ้านขนาดกลาง 13 หลัง, บ้านขนาดใหญ่ 13 หลัง, คอนโดมิเนียม 7 ห้อง

ข้อกำหนดโครงการติดตั้งและทดสอบชุดผลิตภัณฑ์

1. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีอินเตอร์เน็ต (Home Wi-Fi) ใช้งานภายในบ้านพักอาศัยและคอนโดมิเนียม

2. บริเวณสวิทช์เพื่อควบคุมแสงสว่างจะต้องมีสายนิวทรัล ติดตั้งไว้ หากไม่มี PEA จะดำเนินการติดตั้งสายนิวทรัลบริเวณสวิทช์เพื่อควบคุมแสงสว่างเพิ่มเติมให้ โดยจะทำการติดตั้งรางเดินสายนิวทรัลเพิ่มเติมบริเวณดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

3. PEA เริ่มดำเนินการติดตั้งชุดผลิตภัณฑ์ PEA IHAPM ตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 เป็นต้นไป