TSEแจกปันผล 0.04 บาท/หุ้นขึ้น XD 29 ก.ย.64

ผู้ชมทั้งหมด 304 

บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ TSE ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 16 กันยายน 2564 มีมติอนุมัติจ่ายปันผลสำหรับงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2564 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2564 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.04 บาทต่อหุ้น โดยจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลในวันที่ 30 กันยายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 12 ตุลาคม 2564